โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (The Development of TSU Student Care System)

   15 พ.ค. 66  /   194

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการดำเนินงาน Student Care 360 องศา และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและทีมวิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประสบการณ์การดูแลและพัฒนานิสิต” จากทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทั้งหมด 12 คณะ ทั้ง 2 วิทยาเขต เพื่อพัฒนาระบบการดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกัน