ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 พ.ย.64 ถึงวันที่ 20 พ.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
     
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

     ให้นิสิตที่ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษา ดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน พร้อมกรอกเอกสารตามตัวอย่าง ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ห้ามมีรอยลบใดๆในเอกสาร) พร้อมด้วยเอกสารแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้องตามตัวอย่าง    ใบสำคัญรับเงิน (ทุนช่วยเหลือนิสิต โควิด-19)

 
 


#และนำส่งเอกสารฉบับจริงถึง
ภารกิจทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 กุลณิชา นรเศรษฐพงษ์ (พี่ดี) 084-966-7705 
Fb : ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง