ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 พ.ย.64 ถึงวันที่ 28 พ.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กลุ่มภารกิจหอพัก จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์จำเป็นสำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ TSU-PT Sandbox
 
     
 กลุ่มภารกิจหอพัก 
[จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์จำเป็น]

         ลุ่มภารกิจหอพักจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์จำเป็น เพื่อรองรับนิสิตและบุคลากรโครงการ TSU-PT Sandbox  ที่ปรึกษาหอพัก พนักงานทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์กลุ่มอาคารหอพัก ร่วมแรงกายจัดเตรียมพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อรองรับนิสิตและบุคลากร ที่มีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเรียนการสอนในพื้นที่ ซึ่งมีผลต่อการสำเร็จการศึกษา    ทั้งนี้นิสิตที่ต้องเข้าพื้นที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการวิธีการคัดกรองและเฝ้าระวัง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
   
         วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 จะเป็นวันแรกที่นิสิตจะเข้าพื้นที่ โดยนิสิตกลุ่มแรกจะเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย จำนวน 111 คน