ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 พ.ย.64 ถึงวันที่ 28 พ.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนิสิต โครงการ TSU-PT Sandbox
 
     
[ปฐมนิเทศนิสิต โครงการ TSU-PT Sandbox]

           วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดปฐมนิเทศนิสิต โครงการ TSU-PT Sandbox ณ ห้องประชุมสัตตบงกช และ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex Meeting นำโดย อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง) ประธานกรรมการ โครงการ TSU-PT Sandbox กล่าวทักทายนิสิต และชี้แจงรายละเอียดโครงการ มาตรการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติต่างๆ สำหรับการดำเนินโครงการ TSU-PT Sandbox ซึ่งเป็นโครงการให้นิสิตที่มีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ได้รับการเรียนการสอนในพื้นที่ โดยมีผลต่อการสำเร็จการศึกษา 
       คณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้แจ้งมาตรการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติต่างๆ ให้นิสิตและบุคลากรทราบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน แล้วเตรียมความพร้อมต้อนรับนิสิตรอบแรกเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ได้กล่าวต้อนรับนิสิต และเน้นย้ำการปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
       หัวหน้ากลุ่มภารกิจหอพักและที่ปรึกษาหอพัก ชี้แจงข้อมูล มาตรการ วิธีการคัดกรองและเฝ้าระวัง ต่างๆในการเข้าพักหอภายในมหาวิทยาลัย และร่วมแลกเปลี่ยน ตอบข้อสงสัยของนิสิต