ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 พ.ย.64 ถึงวันที่ 28 พ.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564
 
     
โครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (แบบออนไลน์)
ประจำปีการศึกษา 2564

       วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา  13.00 - 16.00 น. กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting  โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ 
     
       **ภายในกิจกรรมเป็นการนำเสนอผลการประเมินผลโครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 แต่กลุ่มองค์กรนิสิต ( สโมสรนิสิตทั้ง 8 คณะ , องค์การนิสิต ,สภานิสิต <ผู้สังเกตการณ์>) และร่วมแลกเปลี่ยน 
       # ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2564
       # ปัญหา/อุปสรรคในการจักกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2564
       # ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในการทำกิจกรรมในปีการศึกษา 2564 

       **รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง  บุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลภารกิจกิจกรรม และผู้นำนิสิตจากองค์กรต่างๆ 
ร่วมสรุปถอดบทเรียน เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้