ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 22 มิ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ (กยศ)
 
     
   
       ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ประชุมหารือและหาแนวทางแก้ไข กับแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาเขตสงขลาและพัทลุง สำหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านการพิจารณา จาก สป.อว. สำหรับการขอกู้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ณ ห้องประชุม 18311 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ วิทยาเขตสงขลา และ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting