คู่มือฝ่ายกิจการนิสิต
   ตัวอย่างหนังสือราชการสำหรับองค์กรนิสิต
   กองทุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการของนิสิต
   แนวปฏิบัติและมาตรการ การขออนุมัติโครงการ การรายงานประเมินผลโครงการ และการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรนิสิต
   คู่มือ/เอกสารประกอบโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต 2 วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2566
   ประกาศหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ
   แบบฟอร์ม