ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย นันทนาการและพัฒนาการกีฬา เพื่อให้นิสิตมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์ โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อและเน้นกีฬา เพื่อสุขภาพเป็นหลักและการแข่งขันเพื่อความสามัคคี กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความถนัด ในรูปของชมรม
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตมีความรู้ มีทักษะ สนุกสนานและเพลิดเพลินในการเล่นกีฬา
2. เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่นิสิต
3. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาเพื่อสุขภาพให้แก่นิสิต
4. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ให้เกิดอารมณ์แจ่มใส มีจิตใจเบิกบาน
5. เพื่อช่วยพัฒนานิสิตในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
6. เพื่อสร้างความสามัคคีให้หมู่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
7. เพื่อเป็นหนทางไปสู่การค้นหาตัวนักกีฬาของมหาวิทยาลัย