ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
 
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ กลับหน้าหลัก

กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต

เป้าหมาย
             ภารกิจกิจกรรมนิสิต คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตจัดกิจกรรมนิสิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพี่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว เป้าหมายของภารกิจกิจกรรมนิสิต คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของนิสิตและมีคุณภาพดี

วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรู้จักการทำงานร่วมกันตามวิถีทางแบบประชาธิปไตย
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทางสังคมที่พึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรม
 • เพื่อพัฒนาสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ
 • เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันเป็นมรดกล้ำค่าและเอกลักษณ์ของชาติ 
 • เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

ขอบข่าย
          เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ของภารกิจกิจกรรมนิสิตดังกล่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้กำหนดขอบข่าย ในการจัดกิจกรรม ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 • กิจกรรมองค์กรนิสิต ได้แก่ องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตคณะ
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ชมรมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น ชมรมอาสาพัฒนา ชมรมความปลอดภัย และรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ชมรมศิลปะหรือชมรมวัฒนธรรม เช่น ชมรมมุสลิม นาฏศิลป์ พุทธศาสน์ เป็นต้น
 • กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ ชมรมกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ชมรมฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล เป็นต้น และกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น การสังสรรค์ การออกกำลังเพื่อสุขภาพ การเล่น กีฬาพื้นบ้านเป็นต้น
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

องค์การนิสิต

องค์การนิสิต 
 องค์การนิสิต มีบทบาทฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารงาน จัดทำงบประมาณและประสานงานให้ กลุ่มกิจกรรมนิสิตทุก
กลุ่ม ดำเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในลักษณะภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
กิจกรรม ที่ให้บริการและประสานงานทั่วไปแก่นิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของมวลนิสิตในระดับมหาลัย
ทำหน้าที่ปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์และเป็นตัวแทน ในการ ประสานภารกิจต่างๆ ในนามของนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้และทักษะในการทำงานในระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อเป็นกลไกของมหาวิทยาลัยในการทำให้การสนับสนุนและควบคุมการทำกิจกรรมนิสิต 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานิสิตทางด้านสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
5. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สภานิสิต

สภานิสิต มีบทบาทเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ในการออกกฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อใช้ ในการควบคุมดูแล กลุ่ม
กิจกรรมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง ควบคุมดูแลติดตาม การทำงานและการใช้จ่ายเงิน ของฝ่ายบริหารเพื่อ
ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของมวลนิสิตในระดับมหาลัย ทำหน้าที่
ปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์และเป็นตัวแทน ในการ ประสานภารกิจต่างๆ ในนามของนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้และทักษะในการทำงานในระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อเป็นกลไกของมหาวิทยาลัยในการทำให้การสนับสนุนและควบคุมการทำกิจกรรมนิสิต 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานิสิตทางด้านสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
5. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 
 
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้นกลุ่มกิจกรรม นิสิตจึงต้องให้ความ
สำคัญเป็นพิเศษ เพราะมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ชี้นำและเป็นแบบอย่างของสังคม กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมมุ่งทำนุบำรุง 
ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติยังคงอยู่และสืบทอดต่อ
ไปแก่เยาวชน โดยเน้นศิลปะและวัฒนธรรม ประจำท้องถิ่น ประจำภาค และประจำชาติไทย กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันทำ กิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความถนัด ในรูปของชมรม 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อช่วยทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นิสิต 
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม ด้านจริยธรรมและสุนทรียภาพให้แก่นิสิต 
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักการทำงานร่วมกัน และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามให้แก่นิสิต 
5. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิต 
6. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม ให้นิสิตได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือ ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตมีความเอื้ออาทรต่อกันและต่อสังคม เน้นการบำเพ็ญประโยชน ใกล้ตัว
และใกล้มหาวิทยาลัย เน้นการทำกิจกรรมง่ายๆ คือ โครงการทำ ความสะอาด ซ่อมแซมและสร้างสาธารณสมบัติ ไม่เน้น
การสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความ 
ถนัดในรูปของชมรม 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและอุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่นให้แก่นิสิต 
2. เพื่อฝึกนิสิตให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
3. เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมในชุมชนและสังคมชนบท 
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต ประชาชนและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
6. เพื่อให้นิสิตมีโอกาสนำความรู้ในชั้นเรียนไปใช้พัฒนาชุมชน 
7. เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงาน และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากสภาพจริง 
8. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 
 
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย นันทนาการและพัฒนาการกีฬา เพื่อให้นิสิต
มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์ โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อและเน้นกีฬา เพื่อสุขภาพเป็นหลักและการ
แข่งขันเพื่อความสามัคคี กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความถนัด ในรูปของชมรม 
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตมีความรู้ มีทักษะ สนุกสนานและเพลิดเพลินในการเล่นกีฬา 
2. เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่นิสิต 
3. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาเพื่อสุขภาพให้แก่นิสิต 
4. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ให้เกิดอารมณ์แจ่มใส มีจิตใจเบิกบาน 
5. เพื่อช่วยพัฒนานิสิตในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ 
6. เพื่อสร้างความสามัคคีให้หมู่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 
7. เพื่อเป็นหนทางไปสู่การค้นหาตัวนักกีฬาของมหาวิทยาลัย
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------