ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
 
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต กลับหน้าหลัก

กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต 

ภารกิจหอพัก 
 
หอพักเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของนิสิต ถ้านิสิตมีปัญหาด้านที่พักอาศัยจะมีผลทำให้นิสิต ไม่มีความ
พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน การจัดที่พักให้อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนอกจากนิสิตจะมีที่พักที่มีความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยแล้ว การมีโอกาสอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่นจะเป็น การช่วยให้นิสิตเกิดทักษะในด้าน
สังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น การที่นิสิต ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในหอพักและการ
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่หอพักจัดขึ้นย่อมเป็นการส่งเสริม พัฒนาการในด้านต่างๆ ของนิสิต ได้เป็นอย่างดี 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริการที่พักอาศัยให้กับนิสิต 
2. เพื่อจัดที่พักที่มีความสะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
4. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ช่วยพัฒนาการทางสังคม รวมไปถึงการปลูกฝังบุคลิกภาพ การปรับตัวของนิสิต 
 
ขอบข่าย
การบริการหอพักมีขอบข่ายการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
1. การจัดสรรที่พัก 
2. การจัดสภาพแวดล้อม 
3. การจัดสวัสดิการ 
4. การจัดสาธารณูปการ
5. การส่งเสริมบุคลิกภาพ 

>>
ภารกิจพยาบาลและบริการอนามัย 

งานพยาบาล เป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่จัดให้กับนิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็นบริการพื้นฐาน เนื่องจาก
สุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและเป็น องค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์
1. นิสิตได้มีทัศนคติที่ดีในเรื่องสุขภาพ
2. เสริมสร้างสุขนิสัยนิสิตทั้งด้านส่วนตัวและส่วนรวม
3. จัดสภาพแวดล้อมของสถาบันให้ถูกลักษณะและมีความปลอดภัย
4. สนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านสุขภาพแก่นิสิต
5. จัดบริการการรักษาพยาบาล
6. จัดบริการในด้านการป้องกันโรคอันอาจเกิดแก่นิสิต และบุคคลในสถาบันทางด้านร่างกายและจิตใจ
7. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐาน ในด้านสุขภาพของนิสิตและบุคลากรในสถาบัน

ขอบข่าย
มีขอบข่ายการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การปฐมพยาบาล
2. การบริการสุขภาพอนามัย
3. การให้สุขศึกษา
4. การโภชนาการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------