ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
กลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตฯ
กลุ่มภารกิจหอพัก
 
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต กลับหน้าหลัก

กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต 

>> ภารกิจพยาบาลและบริการอนามัย 

งานพยาบาล เป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่จัดให้กับนิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็นบริการพื้นฐาน เนื่องจาก
สุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและเป็น องค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์
1. นิสิตได้มีทัศนคติที่ดีในเรื่องสุขภาพ
2. เสริมสร้างสุขนิสัยนิสิตทั้งด้านส่วนตัวและส่วนรวม
3. จัดสภาพแวดล้อมของสถาบันให้ถูกลักษณะและมีความปลอดภัย
4. สนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านสุขภาพแก่นิสิต
5. จัดบริการการรักษาพยาบาล
6. จัดบริการในด้านการป้องกันโรคอันอาจเกิดแก่นิสิต และบุคคลในสถาบันทางด้านร่างกายและจิตใจ
7. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐาน ในด้านสุขภาพของนิสิตและบุคลากรในสถาบัน

ขอบข่าย
มีขอบข่ายการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การปฐมพยาบาล
2. การบริการสุขภาพอนามัย
3. การให้สุขศึกษา
4. การโภชนาการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------