ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กลับหน้าหลัก

หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

>>ที่มาและความสำคัญ
     มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีศักยภาพรอบด้าน และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน และ มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ รวมทั้งให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตลอดจนเตรียมความพร้อมในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่การประกอบอาชีพ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกชั้นเรียน จึงนับว่ามีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพนิสิตให้มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมได้อย่างมีความสุข
     ฝ่ายกิจการนิสิต จึงจัดทำหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้ จำนวน  5 หน่วย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างจิตสำนึกทางปัญญา รู้คุณค่าท้องถิ่นด้วยทักษิณศึกษา (จะปรับเป็นอาเซียนศึกษา ในปีการศึกษา 2556) ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาวินัย รวมทั้งส่งเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตร โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ (Activities-Based Learning) เน้นการปฏิบัติจริง (Action Learning) เพื่อให้นิสิตได้ซึมซับประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีจำนวนชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 100 หน่วยชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 หมวดที่ 8 ข้อ 35.2.8 โดยได้เริ่มใช้หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา

>>ปรัชญาของหลักสูตร
    “สร้างสรรค์กิจกรรม นำการเรียนรู้สู่ปัญญา สร้างศรัทธาแห่งความดี

+วิสัยทัศน์ของหลักสูตร
   นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) จะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต มีจิตสำนึกทางปัญญา เปิดโลกทัศน์ศึกษาสู่อาเซียน เปี่ยมคุณธรรมและวินัย ตลอดจนมีลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

+แนวคิดหลัก
  หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเกิดการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน ) ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : พัฒนาทักษะชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : จิตสำนึกทางปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ศึกษาอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : พัฒนาคุณธรรมและวินัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5: ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

หลักการจัดกิจกรรมนิสิต  มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตในแต่ละระดับชั้น จากทุกหน่วยการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยกิจกรรมอันนำไปสู่เป้าหมายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ดังนี้
    กิจกรรมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว และการบริหารจัดการและรับผิดชอบต่อตนเองในช่วงรอยต่อของการศึกษา มุ่งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การมีสัมมาคารวะ การมีวินัยในตนเอง การหลีกหนีอบายมุขทั้งปวง
      กิจกรรมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 มุ่งเน้นการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อการยอมรับ ปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม จากประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ได้อย่างเหมาะสม  
      กิจกรรมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้เกิดความรอบรู้ โดยการพัฒนาศักยภาพแห่งตนในด้านภาวะผู้นำ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ความสามัคคี และส่งเสริมให้มีทักษะใฝ่เรียนรู้ และวิสัยทัศน์บนเส้นทางวิชาชีพของตนเอง
      กิจกรรมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ ให้เกิดการสู้งานด้วยประสบการณ์วิชาชีพ การสร้างสำนึกความเป็นบัณฑิต และส่งเสริมให้นิสิตมีอุดมการณ์ชีวิต เพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม