ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
กลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตฯ
กลุ่มภารกิจหอพัก
 
กลุ่มภารกิจหอพัก กลับหน้าหลัก

>> ภารกิจหอพัก 
 
หอพักเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของนิสิต ถ้านิสิตมีปัญหาด้านที่พักอาศัยจะมีผลทำให้นิสิต ไม่มีความ
พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน การจัดที่พักให้อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนอกจากนิสิตจะมีที่พักที่มีความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยแล้ว การมีโอกาสอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่นจะเป็น การช่วยให้นิสิตเกิดทักษะในด้าน
สังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น การที่นิสิต ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในหอพักและการ
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่หอพักจัดขึ้นย่อมเป็นการส่งเสริม พัฒนาการในด้านต่างๆ ของนิสิต ได้เป็นอย่างดี 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริการที่พักอาศัยให้กับนิสิต 
2. เพื่อจัดที่พักที่มีความสะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
4. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ช่วยพัฒนาการทางสังคม รวมไปถึงการปลูกฝังบุคลิกภาพ การปรับตัวของนิสิต 
 
ขอบข่าย
ฝ่ายบริการหอพักมีขอบข่ายการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
1. การจัดสรรที่พัก 
2. การจัดสภาพแวดล้อม 
3. การจัดสวัสดิการ 
4. การจัดสาธารณูปการ
5. การส่งเสริมบุคลิกภาพ