ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
 
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป กลับหน้าหลัก

 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1. 
2. 
3. 
4.
 
ขอบข่าย
1. 
2. 
3. 
4. 
5.