ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ
การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
คู่มือฝ่ายกิจการนิสิต
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์นายคำรบ คชภักดี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
นายคำรบ คชภักดี 
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต

นายณัฐพล ตั่นมี 
นักวิชาการ
 
นายกำพลศักดิ์ ชูช่วย
นักวิชาการ

นายอดิศร ใจดี
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นายรัตนพล กาญจนารักษ์
นักวิชาการ

กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต

นางจาริยา สุทธินนท์
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการ

นางสาวณัฐกฤตา  ศรีใหม่
นักวิชาการ

นางสาวเบญจวรรณ  ชูอินทร์
นักวิชาการ

นางสาวกชฎากร แสงอรุณ
นักวิชาการ

นายสุวัฒน์ ขุนกำแหง
นักวิชาการ
นาสาวจิราพร คงแก้ว
นักวิชาการ


นางปีติฉัตร คงนุ่น วั่นเส้ง 
พยาบาล 
นางพิชญา แก้วมณี
พยาบาล 
นางกุลณิชา นรเศรษฐพงษ์ 
นักวิชาการ


กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

นางนวพร  นพแท่น
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริกาญจน์ ปานแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

นางสิรินภา  ชัยศิริ
นักวิชาการ
กลุ่มภารกิจพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวพิมวสุญา  เมืองราช
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์