ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ
การบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
คู่มือฝ่ายกิจการนิสิต
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
อาจารย์ ดร. นำโชค บัวดวง
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์นายคำรบ คชภักดี

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต


นายคำรบ คชภักดี 
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต
นายณัฐพล ตั่นมี
 
นักวิชาการ 
นายกำพลศักดิ์ ชูช่วย
นักวิชาการ
นายอดิศร ใจดี
นักวิชาการ
นายรัตนพล กาญจนารักษ์
นักวิชาการ

กลุ่มภารกิจหอพัก

นางจาริยา สุทธินนท์
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจหอพักนางสาวณัฐกฤตา  ศรีใหม่
นักวิชาการ
นางสาวเบญจวรรณ  ชูอินทร์
นักวิชาการนางสาวกชฎากร แสงอรุณ
นักวิชาการนายสุวัฒน์ ขุนกำแหง

นักวิชาการว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร โภชนานุกูล
นักวิชาการ
นางสาวพิมพาวัน รอดดำ
ผู้ปฏิบัติงานบริการนางสาวบุรฉัตร หยาดผกา
นักวิชาการ
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต

นางสาวจิราพร คงแก้ว
นักวิชาการนางปีติฉัตร คงนุ่นวั่นเส้ง 
พยาบาล นางพิชญา แก้วมณี 
พยาบาลนางกุลณิชา นรเศรษฐพงษ์
 
นักวิชาการนางสาวจิตติมา นิลทะรัตน์
นักวิชาการกลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

นางนวพร  นพแท่น
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
นางสาวศิริกาญจน์ ปานแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสิรินภา  ชัยศิริ
นักวิชาการกลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

นางสาวพิมวสุญา  เมืองราช
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน