ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ
การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
คู่มือฝ่ายกิจการนิสิต
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลับหน้าหลัก

>> วิสัยทัศน์

       ฝ่ายกิจการนิสิตเป็นองค์กรที่ให้บริการในระดับที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริการและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 
>> พันธกิจ

             1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยผ่านกลไกหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนและกระบวนการกิจกรรมนิสิตตามอัธยาศัย

 2. จัดระบบบริการและสวัสดิการแก่นิสิตอย่างครอบคลุม ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต นำไปสู่การพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตมีที่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย