ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ
การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
คู่มือฝ่ายกิจการนิสิต
 
การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน กลับหน้าหลัก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565)

รายงานผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบรายงาน 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบรายงาน 9 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบรายงาน 6 เดือน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564)

 


- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63)

- รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564