ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
กิจกรรมนิสิต
องค์การนิสิต
สภานิสิต
ศิลปะและวัฒนธรรม
บำเพ็ญประโยชน์
กีฬาและนันทนาการ
 
ศิลปะและวัฒนธรรม กลับหน้าหลัก

 
ศิลปะและวัฒนธรรม

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้นกลุ่มกิจกรรม นิสิตจึงต้องให้ความ
สำคัญเป็นพิเศษ เพราะมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ชี้นำและเป็นแบบอย่างของสังคม กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมมุ่งทำนุบำรุง
ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติยังคงอยู่และสืบทอดต่อ
ไปแก่เยาวชน โดยเน้นศิลปะและวัฒนธรรม ประจำท้องถิ่น ประจำภาค และประจำชาติไทย กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันทำ กิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความถนัด ในรูปของชมรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นิสิต
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม ด้านจริยธรรมและสุนทรียภาพให้แก่นิสิต
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักการทำงานร่วมกัน และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามให้แก่นิสิต
5. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิต
6. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย