ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
กิจกรรมนิสิต
องค์การนิสิต
สภานิสิต
ศิลปะและวัฒนธรรม
บำเพ็ญประโยชน์
กีฬาและนันทนาการ
 
กีฬาและนันทนาการ กลับหน้าหลัก

กีฬาและนันทนาการ


ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย นันทนาการและพัฒนาการกีฬา เพื่อให้นิสิต
มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์ โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อและเน้นกีฬา เพื่อสุขภาพเป็นหลักและการ
แข่งขันเพื่อความสามัคคี กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความถนัด ในรูปของชมรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตมีความรู้ มีทักษะ สนุกสนานและเพลิดเพลินในการเล่นกีฬา
2. เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่นิสิต
3. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาเพื่อสุขภาพให้แก่นิสิต
4. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ให้เกิดอารมณ์แจ่มใส มีจิตใจเบิกบาน
5. เพื่อช่วยพัฒนานิสิตในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
6. เพื่อสร้างความสามัคคีให้หมู่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
7. เพื่อเป็นหนทางไปสู่การค้นหาตัวนักกีฬาของมหาวิทยาลัย