ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
กิจกรรมนิสิต
องค์การนิสิต
สภานิสิต
ศิลปะและวัฒนธรรม
บำเพ็ญประโยชน์
กีฬาและนันทนาการ
 
บำเพ็ญประโยชน์ กลับหน้าหลัก

 
บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม ให้นิสิตได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือ ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตมีความเอื้ออาทรต่อกันและต่อสังคม เน้นการบำเพ็ญประโยชน ใกล้ตัว
และใกล้มหาวิทยาลัย เน้นการทำกิจกรรมง่ายๆ คือ โครงการทำ ความสะอาด ซ่อมแซมและสร้างสาธารณสมบัติ ไม่เน้น
การสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความ
ถนัดในรูปของชมรม


วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและอุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่นให้แก่นิสิต
2. เพื่อฝึกนิสิตให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม
3. เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมในชุมชนและสังคมชนบท
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม
5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต ประชาชนและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อให้นิสิตมีโอกาสนำความรู้ในชั้นเรียนไปใช้พัฒนาชุมชน
7. เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงาน และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากสภาพจริง
8. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย