ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
กิจกรรมนิสิต
องค์การนิสิต
สภานิสิต
ศิลปะและวัฒนธรรม
บำเพ็ญประโยชน์
กีฬาและนันทนาการ
 
องค์การนิสิต กลับหน้าหลัก

องค์การนิสิต

องค์การนิสิต
 องค์การนิสิต มีบทบาทฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารงาน จัดทำงบประมาณและประสานงานให้ กลุ่มกิจกรรมนิสิตทุก
กลุ่ม ดำเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในลักษณะภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
กิจกรรม ที่ให้บริการและประสานงานทั่วไปแก่นิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของมวลนิสิตในระดับมหาลัย
ทำหน้าที่ปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์และเป็นตัวแทน ในการ ประสานภารกิจต่างๆ ในนามของนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้และทักษะในการทำงานในระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อเป็นกลไกของมหาวิทยาลัยในการทำให้การสนับสนุนและควบคุมการทำกิจกรรมนิสิต
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานิสิตทางด้านสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
5. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต