ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
กิจกรรมนิสิต
องค์การนิสิต
สภานิสิต
ศิลปะและวัฒนธรรม
บำเพ็ญประโยชน์
กีฬาและนันทนาการ
 
สภานิสิต กลับหน้าหลัก

สภานิสิต

สภานิสิต

สภานิสิต มีบทบาทเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ในการออกกฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อใช้ ในการควบคุมดูแล กลุ่ม
กิจกรรมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง ควบคุมดูแลติดตาม การทำงานและการใช้จ่ายเงิน ของฝ่ายบริหารเพื่อ
ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของมวลนิสิตในระดับมหาลัย ทำหน้าที่
ปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์และเป็นตัวแทน ในการ ประสานภารกิจต่างๆ ในนามของนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้และทักษะในการทำงานในระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อเป็นกลไกของมหาวิทยาลัยในการทำให้การสนับสนุนและควบคุมการทำกิจกรรมนิสิต
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานิสิตทางด้านสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
5. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต