ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มการขออนุมัติ และรายงานประเมินผลโครงการ
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มภารกิจหอพัก
แบบฟอร์มบริจาคทุนการศึกษา
แบบฟอร์มต่างๆ กยศ./กรอ.
แบบฟอร์มภารกิจประกันสุขภาพ
ใบสมัครประกวดคลิปวีดีโออนุรักษ์พลังงาน
แบบฟอร์มการขอเบิกวัสดุสำนักงาน และซ่อมบำรุง
รายการสั่งซื้อวัสดุ
แบบฟอร์มการตรวจ ATK ก่อนเข้าหแพัก 2565
รายชื่อนิสิตสั่งจองเครื่องแบบนิสิต 2565
ประกาศรายชื่อนิสิต
ประกาศต่างๆ
TEST
 
แบบฟอร์มการเงิน กลับหน้าหลัก

 รายงานขอซื้อ-ขอจ้าง          
      
 ใบเสร็จรับเงินอาหาร                  

 ใบเสนอราคา                                               

 ใบสั่งซื้อ                                                                            
                                                      
 ใบสั่งเช่า                                    

 ตารางปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา    

 ใบสั่งจ้าง                                                                                     

 ใบตรวจรับพัสดุ                                                          

 แบบฟอร์มจัดประชุม                

 แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 

 ใบสำคัญรับเงิน
    
 รายงานผลการดำเนินและขออนุมัติเบิกเงินโครงการ     
      
 สัญญาเงินยืม-ตามมติ4-2558 

 ตัวอย่างสัญญายืมเงินนอกงบประมาณ

 คำขอโอนเงินผ่านธนาคาร-ห้าง-ร้าน

 แบบฟอร์มเพิ่มหลักผู้ขาย 

 แบบเบิกเงินสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 แบบเบิกเงินสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 ใบสำคัญรับเงิน-ใบรับรับการจ่าย

 รายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 รายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-หมู่คณะ   

 แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน-บก111g

. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ตัวอย่าง-สัญญาเงินยืม

1.ตัวอย่าง-สัญญาเงินยืม-โครงการพัฒนานิสิต
2.ตัวอย่าง-สัญญาเงินยืม-โครงการดำเนินการหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
3.ตัวอย่าง-สัญญาเงินยืม-โครงการทำบุญหอพัก
4.ตัวอย่าง-สัญญาเงินยืม-โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
5.ตัวอย่าง-สัญญาเงินยืม-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
6.ตัวอย่าง-รายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-หมู่คณะ
7.ตัวอย่าง-รายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน