ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มการขออนุมัติ และรายงานประเมินผลโครงการ
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มภารกิจหอพัก
แบบฟอร์มบริจาคทุนการศึกษา
แบบฟอร์มต่างๆ กยศ./กรอ.
แบบฟอร์มภารกิจประกันสุขภาพ
ใบสมัครประกวดคลิปวีดีโออนุรักษ์พลังงาน
แบบฟอร์มการขอเบิกวัสดุสำนักงาน และซ่อมบำรุง
รายการสั่งซื้อวัสดุ
แบบฟอร์มการตรวจ ATK ก่อนเข้าหแพัก 2565
รายชื่อนิสิตสั่งจองเครื่องแบบนิสิต 2565
ประกาศรายชื่อนิสิต
ประกาศต่างๆ
TEST
 
แบบฟอร์มภารกิจหอพัก กลับหน้าหลัก

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เรื่อง  ข้อปฏิบัติว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักนิสิต   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   พ.ศ.  25
50

แบบคำร้องขอเบิกเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก(pdf)

แบบคำร้องขอเบิกเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก(word)

ตัวอย่างแบบคำร้องขอเบิกเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก(pdf)

ตัวอย่างแบบคำร้องขอเบิกเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก(word)

แบบบันทึกการลาออกจากหอพัก

แบบคำร้องขอย้ายหอพัก / ห้องพัก


บันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ค่าบำรุงหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

แบบบันทึกการจองหอพัก สำหรับนิสิตที่ไม่ได้จองหอพักตามประกาศมหาวิทยาลัย


 แบบฟอร์มขอรับสติ๊กเกอร์อนุญาตผ่านเข้า-ออกหอพักนิสิต


 แบบฟอร์มยืมขอใช้อาคารอเนกประสงค์หอพักนิสิต

 แบบฟอร์มยืมพัสดุหอพัก

 แบบคำร้องทั่วไป-ขอค่าประกันความเสียหายหอพัก-ปรับปรุง 

    ใบสำคัญรับเงิน (ขอเบิกค่าประกันของเสียหายหอพัก)

 แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักสำหรับบุคคลภายนอก-รายบุคคล

 แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักสำหรับบุคคลภายนอก-โครงการ


 แบบฟอร์มขออนุญาตเข้า-ออกหอพักหลังเวลาที่กำหนด

 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา

 หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2563
   
   
แบบฟอร์มการยืมวัสดุหอพักนิสิต