ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มการขออนุมัติ และรายงานประเมินผลโครงการ
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มภารกิจหอพัก
แบบฟอร์มบริจาคทุนการศึกษา
แบบฟอร์มต่างๆ กยศ./กรอ.
แบบฟอร์มภารกิจประกันสุขภาพ
ใบสมัครประกวดคลิปวีดีโออนุรักษ์พลังงาน
แบบฟอร์มการขอเบิกวัสดุสำนักงาน และซ่อมบำรุง
รายการสั่งซื้อวัสดุ
แบบฟอร์มการตรวจ ATK ก่อนเข้าหแพัก 2565
รายชื่อนิสิตสั่งจองเครื่องแบบนิสิต 2565
ประกาศรายชื่อนิสิต
ประกาศต่างๆ
TEST
 
แบบฟอร์มต่างๆ กยศ./กรอ. กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มต่างๆ ของทุนการศึกษา กยศ. และ กรอ.

✤ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ตัวย่อ : กยศ.) (อังกฤษ : Student Loan Fund)
✤ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ตัวย่อ : กรอ.) (Income Contingent Loan: ICL)

•·.·´¯`·.·••·.·´¯`·.·••·.·´¯`·.·••·.·´¯`·.·••·.·´¯`·.·••·.·´¯`·.·••·.·´¯`·.·••·.·´¯`·.·•

          

1. การดำเนินการของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และนิสิตรุ่นพี่ ประเภท ผู้กู้รายเก่า กรณี ซิ่วมาเรียนพร้อมนิสิตปี 1 

รายละเอียดที่ต้องดำเนินการ   คลิ๊กเพื่อเลือกไฟส์

-     ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (รายเก่า) ประจำปีการศึกษา 2562
-     เอกสารชี้แจงการดำเนินการเบื้องต้นและการจัดเตรียมเอกสารของผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
-     แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม ประเภท กยศ. (รายเก่า)  ประจำปีการศึกษา 2562
-     แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม ประเภท กรอ. (รายเก่า) ประจำปีการศึกษา 2562
-     แบบคำขอกู้ยืม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562
-     เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ปีการศึกษา 2562
-     รายละเอียดการกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัคร

2. การดำเนินการของนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตรุ่นพี่ ประเภทผู้กู้รายใหม่

รายละเอียดที่ต้องดำเนินการ   คลิ๊กเพื่อเลือกไฟส์

-     
ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562
-     เอกสารชี้แจงการดำเนินการเบื้องต้นและการจัดเตรียมเอกสารของผู้ขอกู้ยืมกองทุนฯ
-     แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม ประเภท กยศ. (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562
-     แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม ประเภท กรอ. (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562
-     แบบคำขอกู้ยืม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562
-     เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2562
-     รายละเอียดการกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัคร