ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
บทความ/บทวิเคราะห์/คู่มือ
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาองค์การนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ กลับหน้าหลัก