ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
บทความ/บทวิเคราะห์/คู่มือ
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาองค์การนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 
บทความ/บทวิเคราะห์/คู่มือ กลับหน้าหลัก

แนวปฏิบัติการใช้งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

แนวปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


คู่มือการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2561

คู่มือกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพผุ้ันำองค์กรนสิติ ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2563