ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
บทความ/บทวิเคราะห์/คู่มือ
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาองค์การนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 
รายงานผลการปฎิบัติงาน กลับหน้าหลัก

ประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560

ประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561  

ประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2561

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2562