ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
บทความ/บทวิเคราะห์/คู่มือ
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาองค์การนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลับหน้าหลัก

1. เรื่องข้อปฏิบัติว่าด้วยการพักอาศัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พ.ศ.2550  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. เรื่องให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้นเลขที่หอพัก  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>> 
 
3. เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร บริเวณหอพักนิสิต พ.ศ.2560  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

4. เรื่อง การขยายเวลาปิดแผงกั้นหน้าหอพักนิสิตและประตูหอพักนิสิตช่วงสอบปีการศึกษา 2560 <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

5. เรื่องปฏิทินหอพักภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

6. เรื่องปฏิทินหอพักภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

7.เรื่องแนวปฏิบัติการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

8. เรื่องการชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหายหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2560 <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

9.เรื่อง กำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต  ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

10.เรื่องการขอเบิกค่าประกันของเสียหายหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

11.แบบฟอร์มบันทึกกล่าวตักเตือน <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

12.แบบฟอร์มบันทึกคำให้เการ <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

13.แบบฟอร์มบันทึกการยอมรับสารภาพผิด <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>