ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
บทความ/บทวิเคราะห์/คู่มือ
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาองค์การนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กลับหน้าหลัก

รายงานผลการประเมินความโปร่งใส 2560 (ดำเนินการปีการศึกษา 2561)

แบบสำรวจหลักฐานประกอบตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 การเปิดเผยข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การปรับปรุงผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่คะแนนไม่ถึง 85 (ปีการศึกษา 2562)

แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)