มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดจองหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แผนผัง เส้นทางมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันรับรายงานตัวนิสิต 1-2565
เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่และประชุมเชียร์
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำหนดวันรายงานตัวเข้าหอพัก 1-2565
#สุ่มตรวจATKบุคลากร
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า รับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ใบสำคัญรับเงิน (ทุนช่วยเหลือนิสิตจากสถานการณ์โควิด-19)
ผลการพิจารณาทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกีะทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา


หน้าที่ :