ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.64 ถึงวันที่ 30 ส.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ใบสำคัญรับเงิน (ทุนช่วยเหลือนิสิตจากสถานการณ์โควิด-19)