ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริการ ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ TSU.PT Sandbox รอบที่ 3
 
     
ภารกิจพยาบาล ร่วมกับ ภารกิจหอพัก  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

        - บริการ ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ TSU.PT Sandbox รอบที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 111 ราย แบ่งเป็นนิสิตที่มีความเสี่ยงสูง  4 ราย เสี่ยงปานกลาง 47 ราย และ เสี่ยงต่ำ 61 ราย

        - ผลการตรวจทุกคนมีผลเป็นลบ จึงอนุญาตให้นิสิตสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติภายในมหาวิทยาลัย โดยนิสิตต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

        - ภาพบรรยากาศนิสิตร่วมกันขนย้ายสัมภาระจากหอกักตัว เข้าห้องพักของตนเองที่จองไว้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และดำเนินการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ประจำรายวิชากำหนด