ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
 
     
 
 
 [วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565}
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ <ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์> เป็นประธานในการประชุมพิจารณาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน  โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมดังนี้
 - อาจารย์ ดร.นำโชค บัวดวง  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
 - ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
 -  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุงและสงขลา
 - วิทยาลัยจัดการเพื่อการพัฒนา
 - คณะศีกษาศาสตร์
 - คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 - สำนักหอสมุด
 - สำนักคอมพิวเตอร์
 - สำนักบ่มเพาะวิชาการและวิสาหกิจชุมชน
 - หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน วิทยาเขตพัทลุง และสงขลา