ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต จำนวนเงิน 5,000 บาท

   4 เม.ย. 66  /   326