ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ขอแสดงความยินดี กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์

   4 เม.ย. 66  /   256

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 5 คน ดังนี้

1.นางสาวฮายฟะ สาเร๊ะ

2.นางสาวณัฐธิดา บัวแก้ว

3.นายณัฐนนท์ บุญแก้ว

4.นางสาวนุจิรา หัสนี

5.นางสาวปริยาภัทร ชูแสง