กิจกรรมอำลา / Goodbye Leader

   12 พ.ค. 66  /   219

หลังจากที่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิต โดย นายคำรบ คชภักดี (หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง) และนายมัฆวัต วิไลลักษณ์ (หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา) ก็มาถึงช่วง งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่มิตรภาพดีๆของเรายังอยู่ตลอดไป

สำหรับ"กิจกรรมอำลา / Goodbye Leader"ทางฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณน้องๆนิสิตทุกคน ที่ยอมเสียสละเวลามาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดในการพัฒนากิจกรรมที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกับกับนโยบายมหาวิทยาลัยทักษิณ แล้วพบกันใหม่นะคะ