มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ TSU First meet 65
[สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหอพักนิสิต]
ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ (กยศ)
ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
บริการ ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ TSU.PT Sandbox รอบที่ 3
ภาพบรรยากาศนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ TSU.PT Sandbox ใช้บริการร้านอาหาร Food Truck
โครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564
ปฐมนิเทศนิสิต โครงการ TSU-PT Sandbox
กลุ่มภารกิจหอพัก จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์จำเป็นสำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ TSU-PT Sandbox


หน้าที่ :