ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทย...
แผนผัง เส้นทางมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันรับรายงานตัวนิสิต 1-2565...
เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่และประชุมเชียร์...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำหนดวันรายงานตัวเข้าหอพัก 1-2565...
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล...
บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ...
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า รับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ...
ใบสำคัญรับเงิน (ทุนช่วยเหลือนิสิตจากสถานการณ์โควิด-19)...
ผลการพิจารณาทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0

      สิงหาคม 2565      
       
อาพฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31123
More...